معرفی

مشخصات فردی

نجمه ملک محمدی

نام - نام خانوادگی : نجمه   ملک محمدی

پست الکترونیکی : n_malekmohammadi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پیام نور شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پوترا مالزی (UPM)

سوابق اجرایی

The Application of Data Envelopment Analysis in Queuing Models which is supported by Institute for Mathematical Research, University Putra Malaysia, under Science Fund Grant No: 06-01-04SF0265

 Resource Allocation in Data Envelopment Analysis with Stochastic Data, Islamic Azad University South Tehran Branch, 2016.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فنی گروه ریاضی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-12-01

نجمه ملک محمدی
نجمه ملک محمدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استادیار
^